KraftigoppblussingikonflikteniØst-Ukraina - fleredreptikamperinatt

KraftigoppblussingikonflikteniØst-Ukraina - fleredreptikamperinatt

214
Ukrinform

Dethagler med anklagermellomRusslandogUkrainaetter at kampeneiØst-Ukrainaharblussetoppigjen. Ukrainafryktersvekketstøttefra USA.

Minstsyvpersonerbledreptikampernatttiltirsdag, ifølgeukrainskeregjeringskilderogprorussiskeseparatister.

I tillegger 200 arbeiderefangeti en gruvei Donetsk somfølgeav at etunderjordiskelektriskanleggerødelagti et granatangrep, opplyserkilderi den separatistkontrollertedelenavØst-Ukraina.

Artilleriangrepeneer de verstepåfleremåneder, tiltross for at partenebleenigeomvåpenhvilepåubestemttidså sent somiforrigemåned.

Kampeneerkonsentrertrundt den regjeringskontrollertebyenAvdiivka, der det ligger etstortkoksanlegg. Tirsdagmorgenbledetmålt 18 minusgraderibyen, ogtusenvisavinnbyggerehar de sistedagenemåttetklaresegutenstrømogoppvarming. Ogsåvannforsyningenetilmestepartenavbyenerødelagt.

Byen ligger nord for Donetsk, somfungerersomseparatistenenshovedstadiØst-Ukraina.

Overfyltsykehus

Ifølge den ukrainskeregjeringenbleminsttresoldaterdreptog 20 såretikampenenatttiltirsdag. Detmeldesogså at etukjentantallsivileerdreptellersåret, ogflereboligerskalværeødelagtigranatangrep. Mandagbledetmeldt at syvsoldatervardreptikampene.

Separatistenesegetnyhetsbyråi Donetsk melderpå sin side at fire opprørereerdreptogsyvsåretiløpetavnatten.

DetlokalesykehusetiAvdiivkaeroverfyltetter å ha tattimot en strømavsåredesoldater, ogflereavdemersendtvideretil et sykehuslengervekkfrafrontlinjen, meldernyhetsbyrået AP.

I en uttalelsefraKremlanklagesukrainskstøttedestyrker for å ha startetkampene. Kremlstalsmann, DmitrijPeskov, uttrykkersamtidigstorbekymring for kampene, somhanmener "kompliserer" den såkalte Minsk-avtalen.

– Slike aggressive handlingersomstøttesavUkrainasvæpnedestyrker, undergravermålet med å føre Minsk-avtalenutilivet, sierhan.

Ukrainasutenriksminister, PavloKlimkin, kom like etter med en blank avvisningavanklagene, ifølgenyhetsbyråetRitzau.

Avbrøtbesøk

Ukrainas president Petro Porosjenkoavbrøtmandagetbesøki Berlin somfølgeavoppblussingen. Førharreistehjem, oppfordrethanTysklandsstatsminister Angela Merkel til å trappeopp de økonomiskesanksjonene mot Russland.

– Vi ersikrepå at deternødvendig med tydeligogfelles handling somkanmotivererussernetil å settesegtilforhandlingsbordetogfulltutimplementere Minsk-avtalen - særlig den delensomgjeldersikkerhet - ogforhindresiviledødsfall. Vimener at sanksjoneneikke bare måopprettholdes, men skjerpes, saPorosjenkopåvei inn tilmøteti Berlin.

Merkel siersituasjonener «bekymringsfull», men saingentingomhvorvidthunvilleggemer press påRusslands president Vladimir Putin.

- Hardeangrep

Fryktenerøkendei Kiev for at støttenfra USA kanminkeetterhvertsom president Donald Trump søker et tettereforholdtil Putin.

– Sidensøndaghardetværtpågåendekamperoghardeangrep mot vårestillinger, sierOlenaMokryntsjuk, talskvinne for den ukrainskehærens 72. brigade.

Videoerpublisertisosialemedierskalvisedetsomeromfattenderakettangrepiområdenerundtfrontlinjen.

En journalist iAvdiivkasier at treopprørerebletatttilfangeavregjeringsstyrkene, og at to avdemseneredødeavskadene. Opprørernemelderogsåom at to sivileskalværedreptavukrainskildinærhetenav Donetsk, somipraksiserseparatisteneshovedstad.

Treår med konflikt

Frustrertemeglereforsøker å få en sluttpådetsomer en av de blodigstekonfliktenei Europa sidenkrigenepå Balkan på 1990-tallet, men igjensettesdenneinnsatseni fare avvoldensompågår.

Nesten 10.000 mennesker - rundthalvpartenavdemsivile - harmistetlivetikonfliktensomstartetigrenseområdeneøstiUkrainaetter at Ukrainasrussiskstøttedelederbleavsattifebruar 2014 oglandetbegynte å se mer mot Vesten.

Russlandavviser at de støtterseparatisteneoghar bare villetinnrømme at «frivillige» ogsoldaterpå perm hartattseg inn ikrigssonenpåegetinitiativ.

Aftenposten, 31.jan.2017 12:37 

Rubriken

Agentur

Beim Zitieren und bei der Verwendung der Texte im Internet sind für die Suchsysteme offene Links auf „ukrinform.ua“ nicht tiefer als der erste Absatz anzugeben. Das Zitieren und die Verwendung der Texte in Offline-Medien, Mobilgeräten, SmartTV sind nur mit der schriftlichen Erlaubnis von „ukrinform.ua“ möglich. Die Texte, die mit „Werbung“ markiert sind, werden mit dem Werbeschutzrecht veröffentlicht.

© 2015-2017 Ukrinform. Alle Rechte sind geschützt.

Design der Webseite — Studio «Laconica»
erweiterte SucheWeitere Suchkriterien ausblenden
Period:
-